UTC_TIMESTAMP() 世界協調日期時間戳記

UTC_TIMESTAMP()
回傳當前UTC日期及時間值,格式為 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 或YYYYMMDDHHMMSS,具體格式根據該函數是否用在字串或數字語境而定。
mysql> SELECT UTC_TIMESTAMP(), UTC_TIMESTAMP() + 0;
-> '2003-08-14 18:08:04', 20030814180804

沒有留言: