DAYNAME() 日期的星期名稱

DAYNAME(date)
  • date 傳入的日期

回傳date 對應的工作日名稱。從MySQL 5.1.12版以後,支援日期名稱的語言設定,由系統變數lc_time_names system控制。
將lc_time_names設定為
  • zh_CN 回傳簡體中文格式
  • h_HK 回傳香港正體格式
  • zh_TW 回傳繁體中文格式
mysql> SELECT DAYNAME('1998-02-05');
-> 'Thursday'

沒有留言: